Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

pri posredovanju v prometu z nepremičninami nepremičninske družbe Afirmacija d.o.o.

 

Pomen uporabljenih pojmov

1. člen

 

Posrednik je nepremičninska družba Afirmacija d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj, davčna številka: 72662956, matična številka: 2321556000.

Naročitelj je oseba, s katero nepremičninska družba sklene pogodbo o posredovanju.

Tretja oseba: oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.

Pogodba o posredovanju je pogodba, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje da bo posredniku plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

Nepremičninska pogodba je pogodba o prodaji, nakupu oziroma najemu nepremičnine, pri sklenitvi  katere posreduje nepremičninska družba.

Provizija je plačilo za posredovanje.

 

Storitve, ki so zajete v plačilo za posredovanje na podlagi pogodbe o posredovanju

2. člen

 

S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, zlasti stroške za naslednja dejanja:

-          seznanitev naročnika s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine,

-          seznanitev naročnika s predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe,

-          seznanitev naročnika z vrsto in višino davčnih obveznosti in s cenami notarskih storitev,

-          preveriti dejansko stanje nepremičnine (ogled nepremičnine),

-          preveriti pravno stanje nepremičnine,

-          seznanjanje naročnika z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake ter sklenitev pogodbe o posredovanju,

-          seznanjanje naročnika s tržnimi razmerami in spravljanje v stik s tretjo osebo,

-          organizirati in voditi oglede nepremičnine,

-          sodelovati pri pogajanjih za sklenitev nepremičninske pogodbe,

-          pisna opozorila, obvestila, potrdila in telefonsko komuniciranje s strankami,

-          oglaševati nepremičnino na svojih javnih spletnih straneh in svojih oglasnih deskah,

-          oglaševanje prodaje v sredstvih javnega obveščanja v obsegu in na način, ki ga določi posrednik.

Če se naročitelj in tretja oseba dogovorita za sklenitev nepremičninske pogodbe, se nepremičninska družba zaveže za naročitelja opraviti tudi te posle:

-          sestava kupoprodajne pogodbe oziroma sestava najemne pogodbe,

-          prijava pogodbe pri pristojni davčni upravi in pri notarju,

-          če je naročitelj prodajalec, zanj opraviti vsa dejanja v postopku odmere in plačila davka na promet nepremičnin in morebitnih drugih davkov,

-          hranjenje izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka posla,

-          nadzor izvrševanja pogodbe,

-          sodelovati pri izročitvi in prevzemu nepremičnine in za vse stranke sestaviti zapisnik o izročitvi in prevzemu nepremičnine.

V kolikor naročitelj odpove pogodbeno razmerje iz neupravičenih razlogov, se zavezuje plačati posredniku stroške, ki so nastali v času posredovanja, skladno s cenikom posrednika

Plačilo za posredovanje

3. člen

 

Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme znašati v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino največ 4 % od pogodbene cene, ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR. V primeru drugih pravnih poslov višino plačila za posredovanje stranki uredita s pogodbo.

 

Plačilo za posredovanje lahko nepremičninska družba zaračuna le naročitelju na podlagi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami. Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe (v nadaljnjem besedilu: pogodba) za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli.

 

V primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnine ima posrednik pravico do plačila za posredovanje v višini dveh mesečnih najemnin, od vsake pogodbene stranke po eno mesečno najemnino.

Na znesek provizije iz prvega odstavka tega člena se obračuna davek na dodano vrednost po splošni 22 % stopnji.

 

V primeru, ko nepremičninska družba tretji osebi ne zaračuna plačila za posredovanje, zastopa nepremičninska družba izključno naročiteljeve interese in ne tudi interesov tretje osebe (2. odstavek 20. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju). Nepremičninska družba mora v tem primeru jasno in pisno opozoriti tretjo osebo, da nastopa v vlogi zastopnika naročnika.

 

S plačilom za posredovanje iz  tega člena splošnih pogojev niso obseženi:

-          stroški notarskih storitev za notarsko overitev podpisov oziroma za notarsko hrambo, stroški notarskih zapisov in vpisov v zemljiško knjigo,

-          upravne, sodne in druge takse za vse potrebne listine in notarske pristojbine,

-          davek na promet nepremičnin, davek na dobiček iz kapitala, DDV in ostale davčne pristojbine,

-          cenitev nepremičnine in načrti etažnih delitev, geodetske storitve,

-          preverjanje uporabe nepremičnine v času trajanja najema.

 

Veljavnost splošnih pogojev

4. člen

 

Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba.

Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

 

Opravljanje storitev posredovanja

5. člen


Za nepremičninsko družbo Afirmacija d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj, posle posredovanja opravlja nepremičninska posrednica Špela Bavec Žumer, številka licence  0062600646

 

V Kranju, dne 1.5.2015

Afirmacija d.o.o.

Logo footer

www.anepremicnine.com
Afirmacija d.o.o.
Planina 3, 4000 Kranj
+386 (0) 59 055 650
+386 (0) 59 055 651
anepremicnine@t-2.si

   Uradne ure

Pon, tor, čet:

8 - 16 h
Sreda: 8 - 17 h
Petek: 8 - 13 h
Ogledi: Po dogovoru
Nazaj na vrh